Opstart af virksomhed – hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Som iværksætter har du mange ting at tænke på; alt fra markedsføring og kundeservice til hjemmeside og forsikringer. Den allerførste og måske vigtigste overvejelse er dog valget mellem de mange virksomhedsformer. Din beslutning er afgørende i relation til blandt andet hæftelse, regnskabspligt, fradrag og beskatning. I grove træk har du mulighed for at drive din virksomhed som personlig virksomhed igennem en enkeltmandsvirksomhed (eller et interessentskab, hvis I er flere) eller via et kapitalselskab såsom et anparts- (ApS) eller iværksætterselskab (IVS). I dette blogindlæg gennemgår vi sammen med https://ivsstiftelse.dk/ fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedstyper.

Personlig virksomhed

Personlig virksomhed omfatter enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og PMV. Begrebet dækker over en virksomhedsstruktur, hvor ejeren skatte- og hæftelsesmæssigt er identisk med virksomheden – med andre ord beskattes man som ejer personligt efter at have udfyldt en udvidet selvangivelse. Ydermere hæfter man personligt for virksomhedens forpligtelser over for sine kreditorer.

En af de største fordele ved at drive personlig virksomhed er mulighederne for fradrag i den personlige indkomst. Hvis du i et år eller to har oppebåret et underskud i virksomhed, har du således fradrag for underskuddet (underskud i flere år kan dog betyde, at SKAT anser dig som hobbyvirksomhed). På denne måde slipper du billigere i skat. Du skal løbende bogføre bilag og posteringer iht. bogføringsloven, men en personlig virksomhed er ikke regnskabspligtig ligesom kapitalselskaber. Afslutningsvist er det nemt at komme i gang og billigt i drift, idet der hverken er lovkrav om arbejdsskadeforsikring eller stiftelsesgebyr til Erhvervsstyrelsen.

Der er dog en række klare ulemper ved at vælge en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, herunder naturligvis den personlige hæftelse. Skulle virksomheden af den ene eller årsag have problemer med at betale sine regninger, hænger du på dem personligt. Beskatningen som personlig indkomst kan desuden være problematisk, hvis du i forvejen betaler topskat – der er mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen, som dog er forholdsvis kompliceret rent skatteteknisk.

For overblikkets skyld har vi samlet de væsentligste kendetegn ved en personlig virksomhed i nedenstående punktopstilling:

  • Som ejer hæfter du personligt for virksomhedens forpligtelser
  • Virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst
  • Du har fradrag for et eventuelt underskud i virksomheden
  • Du har ikke pligt til at aflægge årsrapport.

Kapitalselskab

Alternativet til personlig virksomhed er kapitalselskaberne IVS, ApS og A/S. Disse er kendetegnet ved at være selvstændige juridiske enheder i både rets- og skattemæssig forstand. Dette betyder, at et selskab er skattepligtigt af sit overskud og er i stand til at indgå aftaler på egen hånd uden nødvendigvis at forpligte kapitalejerne.

Ønsker du ikke at hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser, bør du kraftigt overveje et kapitalselskab. Her er dit ansvar begrænset til den kapital, du har indskudt – i et IVS helt ned til 1 kr., i et ApS minimum 50.000 kr. og i et A/S mindst 500.000 kr. Foruden et mere attraktivt hæftelsesansvar beskattes et kapitalselskabs overskud som nævnt i selskabet med en skattesats på 22 % (2016-niveau), hvilket gør det muligt at ”gemme” et overskud i selskabet til år, hvor du ikke betaler topskat. Tilsvarende har et kapitalselskab som hovedregel bedre mulighed for fradrag (fx for finansieringsudgifter) og investeringer end en personlig virksomhed.

Ulempen ved kapitalselskaberne er selvsagt kapitalkravet, selvom et IVS som bekendt kan stiftes for 1 kr. Tillige er der pligt til at aflægge regnskab og krav om forsikring af ejere, der er aktive i selskabet. Ydermere har du ikke mulighed for at fratrække et underskud i din personlige indkomst. Du kan læse mere om kapitalselskaber på apspartner.dk.

Lad os ligeledes opsummere kendetegnene ved et kapitalselskab:

  • Hæftelsen er begrænset
  • Selskabets overskud beskattes IKKE som personlig indkomst
  • For at starte et selskab skal du opfylde de gældende kapitalkrav for den pågældende selskabstype
  • Et selskab har pligt til at aflægge årsrapport og at tegne forsikring.

Hvad skal du vælge?

Valget mellem kapitalselskab og personlig virksomhed kan have stor betydning – især hvis din virksomhed er risikabel og/eller kræver store økonomiske investeringer fra dig personligt. Som hovedregel er personlig virksomhed at foretrække, hvis din risiko ved at starte og drive din egen forretning er minimal. Forventer du således ikke at omsætte for flere millioner om året, og har du få eller slet ingen udgifter, bør du som udgangspunkt vælge en enkeltmandsvirksomhed.

Er forretningen omvendt mere omfattende, kan det være en fordel at begrænse din personlige risiko ved at vælge et kapitalselskab. Dette er særligt tilfældet, hvis du i forbindelse med opstart eller drift er nødsaget til at optage større lån eller kreditter hos enten banken eller leverandører.

Valget mellem de enkelte kapitalselskaber afhænger dels af kapitalkravet og dels af de særregler, der gælder for de forskellige selskabstyper. Selvom et IVS blot kræver en startkapital på 1 kr., bør du være opmærksom på, at der her er særlige regler om opsparing af overskud og omdannelse til et ApS. Aktieselskaber er typisk for større virksomheder, hvilket også betyder, at denne selskabsform er forholdsvis mere kompleks og krævende i relation til lovkrav og regnskab.
Nedenfor har vi lavet en oversigt over de væsentligste kendetegn for de forskellige virksomhedstyper:

Vi håber, du er blevet mere afklaret omkring valg af virksomhedstype. Selvom selve fundamentet selvfølgelig er vigtig at have på plads, er det jo trods alt din idé og dit produkt, der afgør, om forretningen bliver en succes eller ej. Held og lykke med tilværelsen som iværksætter!

 

 

Loading Facebook Comments ...